Privacy

Hoe wij omgaan met uw gegevens..
Privacy
Privacyverklaring van Stichting de Sinterklaasbank

Dit is de privacyverklaring van Stichting de Sinterklaasbank, gevestigd aan Ceintuurbaan 255 1402 HL Bussum. Stichting de Sinterklaasbank is te bereiken via info@sinterklaasbank.nl.

Samenvatting vooraf: de persoonsgegevens die over jou bij ons bekend zijn, zijn uitsluitend bedoeld om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd, of gratis weggegeven. Ook maken wij geen profielen, en bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast kun jij altijd een verzoek indienen – via info@sinterklaasbank.nl – om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting de Sinterklaasbank. Stichting de Sinterklaasbank is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Portretfoto
 • Video

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij
Stichting de Sinterklaasbank verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens Stichting de Sinterklaasbank verwerkt: Jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden een wenscadeau aan te vragen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ons te beschermen tegen frauduleuze handelingen
 • Te voorkomen dat dezelfde persoon zich meerdere keren kan aanmelden
 • Meer bekendheid aan en inzage in de activiteiten van Stichting de Sinterklaasbank te geven. Dit gebeurt door publicatie op sociale media of onze website www.sinterklaasbank.nl. Publicatie vindt niet plaats zonder dat jij er specifiek toestemming voor hebt gegeven

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting de Sinterklaasbank neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting de Sinterklaasbank) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Stichting de Sinterklaasbank bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

 • Persoonsgegevens uit het contactformulier, totdat het contact afgehandeld is
 • Persoonsgegevens uit de aanvraag voor een wenscadeau; maximaal 1 maand
 • Persoonsgegevens in de ‘Mijn Sinterklaasbank’-omgeving; maximaal 18 maanden
 • Bijzondere persoonsgegevens in de ‘Mijn Sinterklaasbank’-omgeving; tot 5 december
 • Portretfoto’s en video’s worden maximaal 18 maanden bewaard.

Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden op zodanige wijze verwijderd dat hun vertrouwelijke aard niet wordt aangetast.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jij kunt erop rekenen dat wij jouw privacy beschermen. Stichting de Sinterklaasbank verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Stichting de Sinterklaasbank blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij Stichting?

De Sinterklaasbank gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting de Sinterklaasbank en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sinterklaasbank.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting de Sinterklaasbank wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting de Sinterklaasbank neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sinterklaasbank.nl.

Kennisgeving van belangrijke wijzigingen
Wij evalueren regelmatig onze privacyverklaring en deze kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij tonen altijd de meest recente verklaring.


Datum laatste wijziging: 7 november 2018